AAU Kvalitetsnetværk – lær mere om kvalitetsarbejdet på AAU via videndeling

Description:

Arbejder du i det daglige med opgaver inden for sikring af kvalitet og relevans i uddannelserne, enten som TAP eller VIP, vil du via deltagelse i kvalitetsnetværket kunne få mere viden og inspiration til dette arbejde. Kvalitetsnetværket er et uformelt netværk, der er åbent for alle ansatte på AAU, der udfører kvalitetsarbejde. Læs evt. mere om AAU kvalitetsnetværk.

Kvalitetsnetværket har 4 møder om året, hvortil der vil være fastlagt forskellige temaer for hvert møde, og deltagerne på kvalitetsnetværket vil selv være inputgivere til disse temaer. Du kan derfor også selv vælge, hvilke møder, der giver mening for dig at deltage på i forhold til dine arbejdsopgaver inden for kvalitetsarbejdet.

Indhold for møde nr. 5 - den 26. august 2020:

 • Velkommen og opfølgning fra sidste kvalitetsnetværksmøde d. 27-02-2020.

 •  Information om og status for evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem
  • Status for fase 3
  • Udkast til nyt kvalitetsområde ”4. Studiemiljø”, herunder rammedokument, procedurer og principper
  • Input fra kvalitetsnetværket til de nye dokumenter i kvalitetsområde ”4. Studiemiljø”
 • Videndeling om arbejdet med studiemiljø i det nuværende kvalitetssystem 

  • Gennemgang af ”Proces for opfølgning på udfordringer med det fysiske studiemiljø” link  og fakulteternes procesbeskrivelser : Link

  • Kort oplæg fra et Institut vedr. evaluering og opfølgning på studiemiljøet (offentliggøres senere)
   • Hvilke evalueringsresultater er der indsamlet i år, incl. eksempler på resultater?
   • Hvordan behandles resultaterne i uddannelsen og hvem deltager?
   • Hvordan forløber dialogen med CAS og ITS?
   • Eksempler på indsatser igangsat til udvikling af studiemiljøet
 • Drøftelse og erfaringsudveksling i grupper
 • Opsamling på plenum
 • Nyt siden sidst

 • Eventuelt

Andre relevante temaer kunne eksempelvis være: Selvevalueringsprocessen, Dimittendundersøgelser, Studienævnsrapporter, Konkrete nøgletal osv.

Målgruppe
Alle medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitet og relevans af AAU’s uddannelser. Det kan være både VIP og TAP.

Deltagelse
Den enkelte deltager tilmelder sig selv via nedenstående holdtilmelding og afklarer deltagelse med sin leder.

Kursusform
Der vil altid være følgende dele på kurset: rammesættende viden, videndeling som ofte i grupper samt nyhedsinformation.

Ansvarlige for afholdelsen
Afdelingen Strategi og Kvalitet, hvor Lena Højlund Larsen er kontaktperson.

 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
06
24/11/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
20/11/2020 12:00
20/11/2020 12:00
16 out of 50  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2