AAU Kvalitetsnetværk – lær mere om kvalitetsarbejdet på AAU via videndeling

Description:

Arbejder du i det daglige med opgaver inden for sikring af kvalitet og relevans i uddannelserne, enten som TAP eller VIP, vil du via deltagelse i kvalitetsnetværket kunne få mere viden og inspiration til dette arbejde. Kvalitetsnetværket er et uformelt netværk, der er åbent for alle ansatte på AAU, der udfører kvalitetsarbejde. Læs evt. mere om AAU kvalitetsnetværk.

Kvalitetsnetværket har 4-5 møder om året, hvortil der vil være fastlagt forskellige temaer for hvert møde, og deltagerne på kvalitetsnetværket vil selv være inputgivere til disse temaer. Du kan derfor også selv vælge, hvilke møder, der giver mening for dig at deltage på i forhold til dine arbejdsopgaver inden for kvalitetsarbejdet.

Indhold for møde nr. 1 - den 12. september 2019:

Velkommen og præsentation af deltagere og kvalitetsnetværkets formål. Videndeling: Selvevalueringshandlingsplaner og arbejdet med disse

 • AAU projekt for evaluering og udvikling af kvalitetssystemet       

Rammesættende: Krav og rammer for AAU’s kvalitetssyste

 • EU-krav: Hvad er ESG’erne?
 • Nationale krav: Ny bekendtgørelse og vejledning til institutionsakkreditering
 • AAU Rammer: Viden for verden, Strategisk rammekontrakt, Pejlemærker for kva-litet i uddannelserne
 • Kort om centrale processer i kvalitetssystemet. Studienævnsrapporter, Selvevaluering af uddannelser, handlingsplaner og uddannelsesberetninger

Videndeling: Selvevalueringshandlingsplaner og arbejdet med disse  

 • Årshjulet og ansvaret for arbejdet med selvevalueringshandleplaner – præsentation af handlingsplansskabelon

Oplæg fra 1 til 2 institutter om deres arbejde og styring af handleplanerne

 • Med hvilken frekvens arbejdes med handleplaner hen over året
 • Hvem bidrager til handeplanernes indsatser og hvordan (evt. hvilke mødefora)
 • Hvordan haves overblikket over igangsatte indsatser samt hvordan sikres at de implementeres, herunder hvem har ansvaret i praksis
 • Hvordan følges op på om indsatserne virker

Drøftelse og erfaringsudveksling i grupper

 • Hvad fungerer godt i arbejdet med handlingsplanerne? (Skabelon, proces, organisering)
 • Hvad kunne fungere bedre? (Skabelon, proces, organisering)

Nyt siden sidst

 • Nye/ændrede nøgletal

Eventuelt

 • Kvalitetsnetværkets input til netværkets fremtidige møder

Andre relevante temaer kunne eksempelvis være: Selvevalueringsprocessen, Dimittendundersøgelser, Undervisningsevaluering, Studienævnsrapporter, Konkrete nøgletal osv. Temaerne for møde nr. 2, d. 14. november 2019 vil blive informeret ud, når møde nr. 1 har været afholdt, og deltagerne har indgivet ønsker til disse.

Målgruppe
Alle medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitet og relevans af AAU’s uddannelser. Det kan være både VIP og TAP.

Deltagelse
Den enkelte deltager tilmelder sig selv via nedenstående holdtilmelding og afklarer deltagelse med sin leder.

Kursusform
Der vil altid være følgende dele på kurset: rammesættende viden, videndeling som ofte i grupper samt nyhedsinformation.

Ansvarlige for afholdelsen
Afdelingen Strategi og Kvalitet, hvor Lena Højlund Larsen er kontaktperson.

 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
02
14/11/2019
12:00 to 15:00Aalborg Campus
11/11/2019 23:59
11/11/2019 23:59
16 out of 50  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 5 | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.8